Sluiten Logo Els De Frene

Cookie- en privacybeleid

Privacyverklaring

Het advocatenkantoor Els De Frene neemt de bescherming van de privacy en de vewerking van de persoonsgegevens au sérieux. 
In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wie?

Het advocatenkantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ofwel General Data Protection Regulation (GDPR) en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de advocaat Els De Frene door te mailen naar info@elsdefrene.be.  U kunt ook terecht bij advocaat Els De Frene met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wat?

Het advocatenkantoor verwerkt de gegevens van de cliënt.  Dit gebeurt ook wanneer er contact wordt genomen op digitale manier.

Naast de verwerking van de cliënt, kunnen in het kader van de te behandelen zaak, ook de gegevens verwerkt worden van personen gelinkt aan de cliënt zoals partner, familieleden, vennoten, aangestelden van rechtspersonen waarin de cliënt op welke wijze dan ook betrokken is, … (niet-limitatieve lijst), 
De cliënt vrijwaart het advocatenkantoor Els De Frene integraal en automatisch  en het advocatenkantoor maakt zich sterk over die personen hun ondubbelzinnige toestemming te beschikken om deze gegevens ten behoeve van derden (zoals niet limitatief rechtbanken, administraties, tegenpartijen, etc.) te mogen doorgeven voor verder gebruik aan het advocatenkantoor, voor zover normale behartiging van de zaak dit vergt.

Alle gewonnen informatie kan verder ook worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van je relatie met ons kantoor, of met iemand die je vertegenwoordigt. Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om je persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om deze gegevens op te vragen en zijn zij dan zelf verantwoordelijk voor de verwerkingen die ze zelf doen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de  persoonsgegevens is Meester Els De Frene, advocaat te Meensesteenweg 1 bus 11, 8500 KORTRIJK.

De persoonsgegevens worden gedurende de periode die noodzakelijk is met het oog op de hierboven vermelde doeleinden bewaard en daarna tot de wettelijk opgelegde termijn.

Beveiliging van de gegevens

De gegevens worden bewaard op het kantoor en zijn toegankelijk via verschillende computers, laptop, smattphones, tablets....   
Ieder toestel is beveiligd met een paswoord of een fysische beveiliging.  De toestellen zijn beveiligd met een uitgebreide virusscanner en firewall.

Het kantoor is voorzien van inbraakbeveiliging en branddetectie.

Uw rechten

De verantwoordelijke kan gecontacteerd worden om uw gegevens in te zien, te verbeteren en te wissen.   Ook voor een bezwaar of een beperking van de verwerking van de persoonsgegevens dient de verantwoordelijke gecontacteerd te worden.

De client kan zijn rechten doen gelden door een mail met expliciete ontvangstmelding te sturen naar info@elsdefrene.be.  Het advocatenkantoor verbindt er zich toe om een antwoord te verschaffen binnen een redelijke termijn.

Wijziging van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan aangepast worden door de wet of de praktijk binnen de beperkingen van de geldende reglementering rond privacy en gegevensbescherming. Wijzigingen en aanpassingen leest u via de website.