Sluiten Logo Els De Frene
25 April 2024

Schenking van aandelen via het aandelenregister: een haalbare kaart?

Betreft dit een klassieke schenking of een onrechtstreekse schenking. Quid? 

Een klassieke schenking is een overeenkomst waarbij een persoon zich definitief en onherroepelijk van een zaak ontdoet, ten voordele van een ander persoon die ze aanvaardt. Een onrechtstreekse schenking daarentegen is het stellen van een neutrale rechtshandeling waardoor een eigendomsoverdracht plaatsvindt waarbij zij later bevestigen dat het om een schenking gaat.

Twee verschillende visies

Het weze duidelijk dat een inschrijving van de aandelen op naam in het aandelenregister zou kunnen aanzien worden als een eventuele vermomde schenking ... Hieromtrent bestaan in de rechtsleer twee visies:

  • Een eerste visie steunt zich op het oude art. 504 W. Venn. Deze bepaling stipuleert dat een overdracht van effecten op naam gebeurt via een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer. In die optiek is de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister dus eigendomsoverdragend en betreft dit dus een schenking.
  • Een andere visie bestaat erin dat de inschrijving in het register louter een bewijsmiddel t.o.v. derden is dat er voorafgaand een rechtshandeling werd gesteld. In deze visie wordt van een overdracht van aandelen door schenking een notariële akte vereist. Een loutere inschrijving in het register is in deze visie dus geen schenking.

 

Het nieuwe Vennootschapsrecht neemt alle twijfel weg door te stellen dat de overdracht van aandelen moet gebeuren via de regels van het gemeen recht en dat de inschrijving in het register enkel dient om de tegenwerpelijkheid tov derden te bewerkstelligen. Speelt u graag veilig? Uw advocaat weet raad. Beter vroeg dan laat.