Sluiten Logo Els De Frene
14 December 2023

Kan ik een adoptie herroepen?

Bij familierechtelijke vraagstukken doemt deze kwestie vaak op bij echtgenoten die een kind uit de voorgaande relatie van hun partner hebben geadopteerd en nu overwegen de adoptieband te herzien na het beëindigen van de relatie met de natuurlijke ouder.

Belangrijk om te benadrukken is dat een volledige adoptie onomkeerbaar is, gezien het geadopteerde kind hetzelfde juridische statuut verwerft alsof het biologisch uit de adoptant(en) is geboren. Deze vorm van adoptie brengt aanzienlijke rechten en plichten met zich mee.

Een reguliere adoptie kan echter volgens het Burgerlijk Wetboek onder strikte voorwaarden worden herroepen door de Burgerlijke Rechtbank, op verzoek van de adoptant(en), de geadopteerde of de Procureur des Konings.

In de rechtspraak komt herroeping slechts voor in uitzonderlijke situaties, zoals bij onjuiste handelingen of gedrag van een van de betrokken partijen (zowel geadopteerde als adoptant), of in geval van andere ernstige omstandigheden, zoals de psychologische onmogelijkheid van samenleven en/of het volledige falen van de opvoedingsrelatie.

Een louter meningsverschil tussen adoptant en geadopteerde, na een jarenlange probleemloze relatie, voldoet volgens de rechtspraak niet als grond voor herroeping van de adoptie.

Als de rechter instemt met de herroeping van de adoptie, treedt deze in werking vanaf de inschrijving ervan in de registers van de burgerlijke stand, waarmee een einde komt aan de juridische gevolgen van de adoptie.

Meer info of vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.