Sluiten Logo Els De Frene
17 August 2023

Innen van facturen wordt strenger

VERPLICHTE  KOSTELOZE  AANMANING

 

Elke invordering moet starten met een kosteloze aanmaning of herinneringsbrief. Deze aanmaning moet de consument ook toestaan om deze informatie op te slaan zonder de mogelijkheid het te wijzigen. Bijvoorbeeld een brief, maar ook een e-mail, een SMS, etc.

 

Deze aanmaning moet bovendien een aantal specifieke vermeldingen bevatten. Dit betreft o.a.:

 

  • een duidelijke beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst
  • het nog openstaande saldo
  • de termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interest of schadevergoeding mag worden gevorderd
  • de vergoeding (schadebeding) die verschuldigd zal zijn bij niet-tijdige betaling

 

WACHTTERMIJN

 

Na het versturen van de eerste aanmaning kan u van de consument geen intrest, kost of schadevergoeding claimen gedurende  een termijn  van 14  kalenderdagen.

 

Deze termijn van 14 dagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument. Indien de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, dan start de termijn reeds de kalenderdag na verzending van de aanmaning.

 

INTRESTCLAUSULE EN SCHADEBEDING

 

Als u van een consument nalatigheidsintresten wilt vorderen (hoger dan de wettelijke intrestvoet) en/ of een schadevergoeding wenst voor de kosten die zijn wanbetaling met zich meebrengen, moet dit uitdrukkelijk zijn voorzien in uw overeenkomst met de consument.

 

Zowel de hoogte van de intresten die u mag aanrekenen als de hoogte van het schadevergoedingsbedrag wordt door de wetgever strikt begrensd.

 

Het schadebeding moet bovendien wederkerig zijn. Dat wil zeggen dat de consument aanspraak moeten kunnen maken op eenzelfde schadevergoeding als de onderneming in gebreke blijft.

 

SANCTIES

 

Als uw contract clausules bevat die de wettelijke grenzen overschrijden, riskeert u dat deze nietig worden verklaard  en u geen schadevergoeding voor uw incassokosten zult kunnen vorderen.

 

Ook in het geval de onderneming haar verplichtingen inzake de eerste kosteloze aanmaning en wachttermijn van 14 dagen niet naleeft, wordt de consument van rechtswege vrijgesteld om een schadevergoeding te betalen voor de veroorzaakte incassokosten.

 

VANAF WANNEER?

 

De wetgeving treedt in werking op 1 september 2023. Dit betekent dat de nieuwe regels zullen gelden voor elke overeenkomst die u vanaf die datum sluit. Dit betekent ook dat u tegen die datum uw algemene voorwaarden, modelbrieven en workflows  in orde zou moeten hebben.

 

Voor bestaande overeenkomsten die verder lopen na 1 september 2023 gelden bijzondere overgangsregels. Voor die overeenkomsten zal de nieuwe regelgeving van toepassing zijn op wanbetalingen die ontstaan vanaf 1 december 2023.