Sluiten Logo Els De Frene
10 July 2023

De echtscheiding fiscaal bekeken

 1. Berekening onderhoudsgeld kinderen: de methode Hobin uitgelicht

Opdat de rechter zou kunnen bepalen hoeveel onderhoudsbijdrage een ex-echtgenoot verschuldigd is voor de kinderen, hanteert men vaak de rekentool Hobin.

 

De rekentool is op heden niet meer dan een Excel-rekenblad dat aan de familierechters ter beschikking werd gesteld en waarin een aantal rekenformules werden opgenomen zodat op relatief snelle wijze een berekening van de onderhoudsbijdragen voor de kinderen kan gebeuren.

Waarmee wordt er onder andere rekening gehouden?

 • Het aantal kinderen
 • Het gemiddeld maandinkomen van de onderhoudsplichtige
 • De vaste kosten (woonkost) van de onderhoudsplichtige
 • Het gemiddeld maandinkomen van de onderhoudsgerechtigde
 • De vaste kosten (woonkost) van de onderhoudsgerechtigde
 • De verdeling van het verblijf van de kinderen
 • Het ontvangen kindergeld

Het netto inkomen kan eenvoudig gevonden worden op fiche 281.10.

 

 1. Het onderhoudsgeld voor kinderen fiscaal bekeken: 80 procent aftrekbaar, wat met buitengewone kosten?

80% van de onderhoudsuitkeringen die de belastingplichtige…

 • regelmatig heeft betaald

 • aan personen die geen deel uitmaken van zijn gezin
 • wanneer ze zijn betaald ter uitvoering van een verplichting op grond van het Burgerlijk Wetboek of het Gerechtelijk Wetboek of een gelijkaardige wettelijke verplichting in een buitenlandse wetgeving

…worden van het totale netto-inkomen afgetrokken, in zover zij in het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald.

 • Dit geldt eveneens voor de bijzondere kosten.

Evenwel wordt dit al enige tijd beschouwd als discriminatie ten opzichte van gehuwden, gezien zij geen dure aankopen fiscaal in aftrek kunnen nemen. Het valt dan ook niet te verwonderen dat in de blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming van minister Van Peteghem te lezen valt dat de belastbaarheid en de aftrekbaarheid van onderhoudsuitkeringen dient te worden afgeschaft.

 

 1. Fiscale voordelen na de echtscheiding: kinderen ten laste of niet?

Indien de kinderen ter uwen laste komen, brengt dit enige fiscale voordelen met zich mee.

1.

Volgens artikel 2.1.5.0.1 Vlaamse Codex Fiscaliteit, wordt een vermindering verleend voor een woning betrokken door een gezinshoofd (als eigenaar of als huurder) met ten minste twee kinderen die recht geven op kinderbijslag.

 • Deze vermindering kan dus enkel worden toegepast indien de kinderen gedomicilieerd staan bij u.
 • Bij fiscaal co-ouderschap, kan de vermindering worden verdeeld over de twee ouders;

De vermindering bedraagt 8,00 EUR per kind. Na toepassing van de gewestelijke en provinciale opcentiemen, komt dit neer op 120 EUR.

2.

Eveneens vermeerdert uw basisbelastingvrije som. Het bedrag hangt af van hoeveel kinderen u ten laste heeft, vanaf het 5de kind blijft het bedrag evenwel hetzelfde.

Indien de regeling van het fiscaal co-ouderschap wordt toegepast, wordt het voordeel gedeeld door beide ouders.

Het fiscaal interessante aan het fiscaal co-ouderschap, is dat beide co-ouders de toeslag op de belastingvrije som voor personen met kinderlast die alleen worden belast ten volle kunnen genieten.

3.

Men kan eveneens een belastingvoordeel voor kinderopvang genieten indien men kinderen ten laste heeft.

Indien de regeling van het fiscaal co-ouderschap wordt toegepast, wordt het voordeel gedeeld door beide ouders.

 

 1. Na de breuk: de miserietaks

Ex-partners moeten hun opgebouwd vermogen verdelen, hier hangt echter een prijskaartje aan vast. Wanneer de ene partner de andere partner uitkoopt, wordt dit ook wel eens de miserietaks genoemd.

Er zullen namelijk registratierechten verschuldigd zijn bij de verdeling van de eigendom. Het percentage verschilt naargelang de samenlevingsvorm die werd gekozen.

 • Feitelijk samenwonenden: 2,5% op de waarde van het onroerend goed;
 • Wettelijk samenwonenden (indien zij reeds 1 jaar samenwonen en het vermogen wordt verdeeld binnen de drie jaar na de beëindiging van de samenwoning) en gehuwden: 1%

 

 1. Persoonlijk onderhoudsgeld

De keerzijde van de aftrekbaarheid bij de onderhoudsplichtige, is de belastbaarheid (ten belope van 80%) bij de onderhoudsgerechtigde.

 • Niet-gekapitaliseerd ontvangen persoonlijk onderhoudsgeld wordt belast tegen het progressief tarief.
 • Ontvangen achterstallige onderhoudsuitkering wordt afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet van het jaar zelf.
 • Gekapitaliseerde onderhoudsbijdragen worden via fictieve omzettingsrente gezamenlijk belast tegen het progressief tarief.

Hoe moet een gekapitaliseerde onderhoudsbijdrage concreet worden aangegeven?

 • De gekapitaliseerde onderhoudsbijdrage wordt vermenigvuldigd met het omzettingspercentage dat overeenstemt met de leeftijd van de genieter op het ogenblik dat het kapitaal wordt uitbetaald;
 • De effectief belastbare onderhoudsbijdrage bedraagt 80% van dit bedrag.
 • Dit bedrag moet levenslang worden aangegeven;